Løypelaget - nyheter

loypemaskin ikon3

Det snør ikke ferdige skiløyper! Uten det frivillige løypebidraget blir det ingen løyper!

Løypemaskina og dyktige kjørere gir oss gode skispor som gjør skituren til en enda finere opplevelse. Gå inn på Skisporet.no og se hvor løypemaskina er til en hver tid i det ca. 70 km lange løypenettet vårt.

STØTT OPP OM LØYPEMASKINA VÅR!

Se oppdartet løypestatus på skisporet.no


 

Revisjonrapport - regnskap 2021/2022

Skrevet av Berit Christensen

Revisjon_av_regnskap_Vinjeveien.pdf

Revisjon av regnskap Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag SA pr 01.06.2022


Regnskapet er revidert pr 01.06.2022


Åpningsbalanse stemmer overens med utgående balanse fra annet regnskapssystem. Bokførte
beholdninger stemmer med sjekk mot bankutskrifter.
Løypelaget er å betrakte som en ideell organisasjon, og er ikke registrert i mva-registeret og
har således ingen rapporteringsplikt til det offentlige.
Regnskapet føres avvikende fra normalt kalenderår og gjelder fra 31.05.2021-01.06.2022.
Løypelaget fikk i denne perioden et negativt resultat på 22.704,30. En snøfattig vinter
påvirker viljen til å betale løypeavgift, og kan forklare årsaken til resultatet.
Laget har i regnskapsperioden bygget et garasjebygg på Tryvangplassen. Bygget er reist og
finansiert delvis gjennom støttebidrag fra enkeltpersoner/Spleisaksjon, Lauvåsen
Hytteområde, Vinjeveien Vel og Sparebankstiftelsen, samt en betydelig dugnadsinnsats.
Bygget avskrives over 25 år og løypemaskin avskrives over 10 år.
Det er foretatt stikkprøver av enkeltføringer av bilag uten å avdekke feil eller mangler.
Ellers er det å nevne at det er en sunn og god økonomi i løypelaget, det er ingen ekstern gjeld
og det opplyses at det jobbes aktivt med lagets fordringer.


På denne bakgrunn anbefaler jeg årsmøtet å godkjenne regnskapet.


26.07.2022 Arne Granrud

Innkalling til årsmøte i løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2021/2022 Tid: 13. august 2022 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste
1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede, jfr. vedtekter § 10. Alle hytteeiere i området har møterett, men hytteeiere som ikke har betalt løypebidrag i inneværende sesong har ikke uttale- og forslagsrett.

1.2 Godkjennelse av sakliste
1.3 Godkjennelse av innkallingen
1.4 Valg av dirigent
1.5 Valg av sekretær
1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2021-2022

3. Regnskap og balanse 2021-2022 (avvikende regnskapsår)

4. Budsjett 2022-2023

5. Årsmøtesaker fra styret

5.1 Gjennomgang av garasjebygging
5.2 Tilførselsløyper Lauvåsen vs. Tryvang

6. Innkomne saker

7.Valg

8. Avslutning

Vennlig hilsen Styret

 

Notat til årsmøtet - Skuterkjøring Tryvang vs. Lauvåsen

Skrevet av Berit Christensen

Notat: Skuterkjøring Tryvang vs. Lauvåsen:

Bakgrunn for notatet:

På årsmøtet i 2021 kom det flere innspill ang. skuterkjøring av tilførselsløyper Tryvang vs.  Lauvåsen, det kom forslag fra Per Johannessen om at styret legger fram dette som sak på årsmøtet 2022.

Historikk:

I referat fra oppstartsmøte 14. mars 2015 står det følgende: Betingelsen for et samarbeid er at begge parter (Vinjevegen Vel og Lauvåsen hytteeierforening) får igjen en dekningsgrad av sitt nåværende løypenett som er tilstrekkelig for å motivere hytteeierne til å delfinansiere kjøp/vedlikehold.

Fakta:

Tilførselsløyper i Tryvangområdet kjøres av skuter driftet og eiet av løypelaget. I Lauvåsen har så langt Stor-Elvdal Røde Kors blitt leid inn til å kjøre skuter på tilførselsløyper, i tillegg har de kjørt 6 km av det ordinære løypenettet. For å redusere utgiftene til innleid kjøring ble noen trasèer  nedlagt i 2018. 

 

Dersom løypemaskina skulle ha kjørt løyper som ikke tilførselsløyper i Lauvåsen måtte den ha kjørt ca. 12 km mer  - det hadde utgjort ca. 1,5 time og 15 liter drivstoff mer pr. tur med løypemaskina.

Utgiftene på tilførselsløyper på Tryvang har vært reparasjoner/service og forsikring på skuter. I Lauvåsen har Stor-Elvdal Røde Kors fått 500 kr/t de har vært ute på kjøring, løypelaget har ikke hatt noen utgifter på skuter eller drift av skuter (reparasjoner, service og forsikring).

Fra sesongen 2021/2022 ble det inngått avtale med i alt 3 hytteeiere som kjører skuter og tilførselsløyper på Tryvang etter turnus. Med dette ønsker vi å gi hytteeierne på Tryvang et mer permanent og forutsigbart tilførselsløypenett. Pga. snømangel ble det ikke kjørt tilførselsløyper i sesongen 2021/2022.

I januar 2022 kjøpte Lauvåsen hytteeierforening en brukt skuter av kommuneskogen i Stor-Elvdal. Den ble registrert på Vinjeveien/Lauvåsen løypelag - denne skuteren vil driftes av løypelaget på samme måte som skuteren som allerede eies av løypelaget.  Den nye skuteren stasjoneres i Lauvåsen i sesongen sammen med sporsetteren som eies av Lauvåsen hytteeierforening. Den vil bli brukt til å kjøre løyper det løypenettet som tidligere er kjørt av Stor-Elvdal Røde Kors (sak på styremøte 4/1 -2022).  Plassering av denne skuteren i Lauvåsen i sesongen reduserer sårbarheten ved å ha hele maskinparken stasjonert på Tryvang de gangene vegen er stengt, eller det er så lite snø at man ikke kommer over til Lauvåsen.

Vi ønsker fortsatt et samarbeid med Stor-Elvdal Røde Kors, særlig i forbindelse med tråkking av løypetrasé i starten på sesongen.

Grovt estimat på økonomi:

 

Løypelaget sin skuter stasjonert på Tryvang:

Løypelaget sin skuter stasjonert på Lauvåsen

Tidligere gjennomsnitt årlig utgift Stor-Elvdal Røde kors

service

8000 kr

8000 kr

 

drivstoff

2000 kr

3000 kr

 

forsikring

1200 kr

1200 kr

 

Årskort - kjørere

6600 kr

6600 kr

 

Totalsum

17 800 kr

18 800 kr

25 000